Asesoría Fiscal

asesoria-fiscal_asesoria-coruna-fiscal-laboral-contable-juridica-subvenciones-ayudas-gestoria-veiga-santos-asesores

Coa nosa Asesoría Fiscal ofrecemos a empresas de todo tipo as pautas e consellos para se adaptar mellor á normativa tributaria vixente. Efectuamos un asesoramento fiscal integral coa finalidade de racionalizar as cargas impositivas dentro, sempre, do marco da lexislación fiscal aplicable.

 • Asesoramento fiscal permanente
 • Planificación e asesoramento no cumprimento das obrigas fiscais
 • Confección e presentación das declaracións de I.V.E.
 • Confección e presentación das declaracións de I.R.P.F.
 • Confección e presentación do Imposto de Sociedades
 • Declaracións informativas
 • Declaración de Patrimonio
 • Impostos de sucesións e doazóns
 • Declaración de bens e dereitos situados no extranxeiro
 • Procedemento tributario: asistencia nos procedementos de xestión, inspección, recadación, alegacións, tramitación de escritos e consultas tributarias dirixidas ás Administracións Públicas.
 • Atención de comunicacións telemáticas efectuadas polos diferentes Organismos.

Asesoría Laboral

asesoria-laboral_asesoria-coruna-fiscal-laboral-contable-juridica-subvenciones-ayudas-gestoria-veiga-santos-asesores

Grazas a un servizo integral ofrecemos a oferta máis completa en materia de asesoría laboral a empresas, profesionais autónomos e traballadores.

 • Asesoramento laboral permanente
 • Elaboración de contratos de traballo e a súa presentación no Servizo Público de Emprego Estatal
 • Confección de nóminas mensuais
 • Tramitación de seguros sociais e a súa transmisión á Seguridade Social
 • Confección e tramitación de partes de enfermidade
 • Confección e tramitación de partes de accidentes laborais
 • Tramitación de partes de alta e baixa de traballadores e profesionais autónomos ante a Seguridade Social
 • Cálculo de custos laborais
 • Confección e presentación de retencións de I.R.P.F. trimestrais e informativa anual.
 • Elaboración de certificados de retención de I.R.P.F.
 • Cálculo de liquidacións e indemnizacións de traballadores
 • Solicitude de prestacións de maternidade, paternidade e incapacidade laboral
 • Solicitudes de pensións de xubilación
 • Asistencia a inspeccións de traballo e actos de conciliación

Asesoría Contable

asesoria-contable_asesoria-coruna-fiscal-laboral-contable-juridica-subvenciones-ayudas-gestoria-veiga-santos-asesores

Asesoramos sobre a problemática contable, examinamos e estruturamos os estados contables para a súa correcta interpretación. Ademais, analizamos todos os datos empresariais para optimizar a xestión da empresa, axudando na súa planificación e organización.

 • Asesoramento contable permanente
 • Revisión e análise de balances
 • Contabilidade analítica, financeira e control de xestión
 • Legalización de libros oficiais contables no Rexistro Mercantil
 • Elaboración e depósito de contas anuais no Rexistro Mercantil: Balance de Situación, Conta de Resultados, Estado de Cambios no Patrimonio Neto, Estado de Fluxos de Efectivo e Memoria
 • Confección de estados financeiros
 • Estudos técnico-contables
 • Outsourcing do departamento de contabilidade

Subvencións e Axudas Públicas

Prestamos servizos profesionais de asistencia técnica e asesoramento no referente á planificación, captación, optimización de condicións e aplicación dos recursos financeiros dos que deberá dispor o cliente para os seus proxectos de investimento.

 • Diagnóstico e análise previo do proxecto e dos incentivos, axudas públicas e outros medios de financiación máis idóneos, solicitados ou susceptibles de solicitude para o mismo
 • Establecemento do calendario temporal de eventos e cadencias a seguir para optimizar as axudas e subvencións identificadas
 • Cumplimentación de formularios, elaboración/supervisión da memoria descriptiva, recompilación dos documentos asociados a cada expediente de solicitude e presentación nos organismos correspondentes
 • Determinación e seguimento das previsións económico-financeiras sobre as necesidades do proxecto
 • Verificación da documentación técnica e económica do expediente resolto para xustificar o seu cumprimento ante a administración
 • Asistencia e acompañamento en inspeccións e controis que a Administración realice sobre os proxectos realizados ou en curso.
 • Xestión do cobro das axudas

Creación de Empresas

constitucion-de-sociedades_asesoria-coruna-fiscal-laboral-contable-juridica-subvenciones-ayudas-gestoria-veiga-santos-asesores

 • Asesorameento na constitución de sociedades
 • Solicitude de denominación social no Rexistro Mercantil
 • Estudo e redacción de estatutos sociais
 • Solicitude de C.I.F. provisional e definitivo
 • Inscrición no Rexistro Mercantil
 • Alta na actividade e obrigas en censos
 • Alta na Tesouraría Xeral da Seguridade Social
 • Comunicación de apertura do centro de traballo no organismo competente
 • Solicitude de licencia de apertura e actividade ante os organismos locais e alta en impostos e taxas locais